Regulamin Konkursu o Nagrodę
im. Profesora Piotra Dobrowolskiego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nagroda im prof. dr hab. Piotra Dobrowolskiego za najlepsze prace doktorskie, zwana dalej nagrodą, jest corocznie przyznawana, prze Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Kapitułę Konkursu. Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju badań naukowych w zakresie niemcoznawstwa na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

§2

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Zarząd Główny.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu o nagrodę za najlepsze prace doktorskie.
 2. Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest w edycjach rocznych.
 3. Przedmiotem oceny są prace naukowe doktorskie, obronione w latach poprzedzających rozstrzygnięcie konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
§5

 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać na formularzu zgłoszenia udziału w konkursie:
  1. uczelnie wyższe,
  2. instytuty badawcze i naukowo-badawcze,
  3. promotorzy proponowanych prac,
  4. autorzy.
 2. Do wniosków dołączyć należy:
  1. pracę zgłaszaną do konkursu w formie maszynopisu,
  2. opinię instytucji składającej wniosek wraz z posiadanymi recenzjami i ocenami komisji egzaminacyjnej.

§6

 1. Wnioski wraz z pracą oraz dokumentami o których mowa w § 5 ust. 2 należy przesłać pocztą na adres:                                                                             dr Waldemar Wojtasik                                                                                   Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział Katowice              Uniwersytet Śląski                                                                                         Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa                                                   ul. Bankowa 11                                                                                           41-007 Katowice                                                                                        w terminie do dnia 15 maja kolejnego roku, w którym praca została obroniona i zatwierdzona.  
   
 2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca dokumenty o których mowa w ust. l zostanie przesłana do dnia 15 maja  kolejnego roku, w którym praca została obroniona i zatwierdzona.
   
 3. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
   
 4. Wszelkie zgłoszenia dokonane po wyżej wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.

§7

 1. Poprzez złożenie podpisu na wniosku, uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy instytucji, w której została obroniona praca konkursowa.

KAPITUŁA KONKURSU
§8

 1. Kapitułę konkursu tworzą osoby zaproszone przez organizatora spośród pracowników naukowych oraz wybitnych praktyków.
   
 2. Honorowym przewodniczącym kapituły konkursu jest urzędujący Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
   
 3. Kapituła konkursu gromadzi wnioski o przyznanie nagrody, opiniuje wnioski, gromadzi środki finansowe, określa corocznie wartość nagród oraz przyznaje nagrody.
   
 4. Organizację pracy Kapituły konkursu określa regulamin.
   
 5. Decyzja Kapituły o wyborze nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
   
 6. W przypadku powzięcia przez Kapitułę konkursu jej członka lub organizatora, wiedzy, iż zgłoszona do konkursu lub nagrodzona praca stanowi naruszenie praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, organizator ma prawo do powstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i nagrodzenia innego uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w danej edycji konkursu, a w przypadku gdy nastąpiło już wręczenie nagród do domagania się ich zwrotu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   

KRYTERIA OCENY
§9

 1. Kapituła konkursu oceniając prace ma na uwadze:
  1. poziom naukowy prac,
  2. nowatorskość ujęcia tematu,
  3. możliwość zastosowania w praktyce,
  4. wartość wykorzystanej literatury.

NAGRODY
§10

 1. Spośród nadesłanych prac doktorskich, Kapituła konkursu dokona wyboru prac, których autorom przyznane zostaną nagrody.
   
 2. Nagrodą w konkursie, przyznawaną przez Kapitułę konkursu jest druk najlepszej pracy doktorskiej oraz gratyfikacja finansowa. Kapituła nagradza tylko najlepszą pracę.

§11

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie jednego miesiąca przed wyznaczoną datą rozdania Nagród.
   
 2. O przyznaniu nagrody Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie. Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie organizatorów oraz umieszczona w witrynie internetowej.
   
 3. Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród.
   
 4. Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród, w którym będą określone miejsce, dzień i godzina wręczania nagród.

§12


Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych prac.
 
 

REGULAMIN KAPITUŁY KONKURSU o Nagrodę

im. PROF. PIOTRA DOBROWOLSKIEGO

§1

 1. Konkurs im. Prof. Piotra Dobrowolskiego na najlepszą pracę doktorską w zakresie Nauki o Polityce - stosunki polsko-niemieckie jest przedsięwzięciem cyklicznym, które odbywa się corocznie pod egidą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

§2

 1. Celem Konkursu im. Prof. Piotra Dobrowolskiego jest wspieranie zamierzeń i przedsięwzięć badawczych, zajmujących się problematyką relacji polsko-niemieckich w sferze szeroko pojmowanej polityki, sfinalizowanych w postaci pracy doktorskiej
 2. Nagroda konkursowa jest przyznawana autorom najciekawszych prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w trakcie roku poprzedzającego rok, w którym następuje rozstrzygnięcie konkursu.
 3. Nagrodą konkursową jest druk rozprawy doktorskiej oraz gratyfikacja finansowa. W przypadku, gdy praca nagrodzona została już wydana w formie książki lub jest w trakcie procesu wydawniczego, wówczas Kapituła przyznaje nagrodę tylko w postaci pieniężnej.
 4. Przyznana nagroda nie ma charakteru roszczeniowego, co oznacza, że kandydaci, którym nagród nie przyznano - nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.

§3

 1. Organizatorem konkursu jest Kapituła Konkursu im. Piotra Dobrowolskiego powołana w drodze uchwały przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w dniu 31 stycznia 2007 roku w następującym składzie:
  - prezes ZG PTNP - prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas Uniwersytet Jagielloński
  - sekretarz Kapituły - dr Anna Dobrowolska
  - dr Jan Rzymelka - Poseł na sejm RP,
  Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej
  - prezes Zarządu Oddziału PTNP w Katowicach - dr Waldemar Wojtasik
 2. Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły.
 3. Kapituła powołuje recenzentów naukowych właściwych do oceny merytorycznej wartości prac zgłoszonych do konkursu.
 4. Decyzje o przyznaniu nagrody Kapituła podejmuje na swoim posiedzeniu w oparciu o oceny prac zgłoszonych do konkursu dostarczone przez recenzentów naukowych.
 5. Laureatami nagrody konkursowej zostają autorzy, którzy uzyskali największą liczbę głosów członków kapituły. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

§4

 1. Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają:
  a. uczelnie wyższe
  b. Instytuty badawcze i naukowo badawcze
  c. promotorzy proponowanych prac
  d. przewodniczący regionalnych oddziałów PTNT
  e. autorzy
 2. Zgłoszenie polega na dostarczeniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej obronionej w danym ośrodku, pozbawionego jakichkolwiek znaków pozwalających na identyfikację autora lub uczelni. Praca oznaczona jest jedynie godłem obranym przez autora.
 3. Dodatkowo do każdego egzemplarza konkursowej pracy dołączona jest zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane osobowe autora.

§5

 1. Wręczenie nagród Konkursu im. Prof. Piotra Dobrowolskiego ma charakter uroczysty i odbywa się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach lub innym mieście wybranym przez Zarząd Główny PTNP.

§6

 1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący przysługuje przewodniczącemu Kapituły.